Abiturergebnisse 2019

Stolz dürfen auch in diesem Jahr wieder die Abiturienten des Jahrgangs 2018/19 sein, die so gute Ergebnisse erzielt haben. Wir gratulieren herzlichst!

Landheim Ammersee

Jianao                  2,1

Xinyu                   2,6

Zihao                   2,7

Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa

Zhenhui               2,6

Yadi                     3,2

Minghao              3,3

Chenying            3,3

Schule Birklehof

Jingzhi                1,3

Yiwei                   1,1

Boning                 2,1

Ruoqing              2,6

Christian-von-Bomhard Schule

Qingyu                1,3

Yuru                    1,6

Minxuan              2,0

Internat Schloss Buldern

Wenxin               2,1

Songen               2,4

Kangkai              2,6

Collegium Augustinianum Gaesdonck

Xinyu                  1,7

Ziyu                    1,5

Gebenfang         3,0

Xuanyu               2,4

Landschulheim Grovesmühle

Yitong                1,8

Wenqi                 2,1

Mingyi                2,3

Liqing                 2,6

Weiyi                 2,8

Schloss Heessen

Ji                        2,1

Sheng                2,8

Gymnasium mit Schülerheim Hohenschwangau

Jiachen              2,6

Xioping              2,7

Yifan                  3,0

Schloss-Schule Kirchberg

Yichen                1,7

Hanxiang            1,9

Kurpfalz Internat

Xingyu                3,1

Yifan                   3,6

Internat und Schulen Krüger

Letian                 2,2

Qiaoshan            3,2

Stiftung Louisenlund

Yuteng               1,5

Liang                  2,0

Xiaohan             2,0

Shaoyu              IB Diploma

Siyue                 2,2

Roujing             2,5

Schule Marienau

Ruiwen               1,9

Ran                     2,1

Lilu                      2,7

Xiyuan                2,8

Evangelisches Schulzentrum Michelbach

Liangchen           2,1

Yang                    2,3

Xueni                   3,0

Kangqin               N/A

Schloss Neubeuern

Xing                     1,9

Tong                     1,9

Zelin                     2,0

Haocheng            2,7

Chenyue              3,1

Xinyue                 3,1

Gymnasium im Stift Neuzelle

Wenxi                  1,0

Yongzhe              1,0

Jinghan               1,0

Guohao               1,1

Huanjie                1,2

Bowen                 1,3

Yaqin                   1,5

Yuhan                 2,9

Schule Schloss Salem

Yanyi                  2,1

Anyi                    2,4

Kejiang               2,8

Internat Schloss Schule Stein

Xinkai                  1,4

Yan                      1,4

Hanlun                 2,4

Hanqi                   2,6

Schloss Torgelow

Hua                     1,3

Peiyuan               2,7