Abiturergebnisse 2018

Wir gratulieren den Absolventen des Abiturjahrgangs 2017/18 recht herzlich zur bestandenen Prüfung!

Collegium Augustinianum Gaesdonck

Yaoxuan                                   1,7
Wanying                                   3,3

Pädagogium Bad Sachsa

Ruoyu                                      1,8
Jiajing                                      2,8
Yuwei                                       2,6
Xinyue                                     1,5

Internat Birklehof

Xinyi                                         2,3
Zihang                                      3,3

Internat Schloss Buldern

Haomin                                  2,8
Yu                                           2,9
Yidong                                    2,4

Christian-von-Bomhard-Schule

Xuhui                                      1,2
Xintong                                    2,1
Yanxi                                       1,7

Landschulheim Grovesmühle

Ziqi                                         2,6

Schloss Heessen

Qiwen                                       2,6
Fengwu                                    1,9
Shenghe                                   3,4

Hermann Lietz-Schule Spiekeroog

Linrui                                        1,5

Gymnasium Hohenschwangau

Xiaohu                                     2,0
Shaonan                                  2,4
Yiyi                                           1,6
Yuqi                                          2,2
Zhengyi                                    2,1

Krüger Internat und Schulen

Lujie                                       3,5

Stiftung Louisenlund

Lan                                            1,2
Jinyu                                          2,1
Yuhao                                        1,6

Landerziehungsheim Schule Marienau

Yajie                                       2,4
Xia                                          2,6
Yifan                                       2,9

Gymnasium Lindenberg

Ziman                                       1,5
Siqi                                           1,8

Schloss Neubeuern

Minghan                                 1,7
Yuruo                                      2,0
Yin                                          2,4

Gymnasium im Stift Neuzelle

Shu                                         1,6
Xuanchen                               1,3
Shuya                                     2,1
Liuxuan                                   1,1
Qian                                        2,6

Schloss Salem

Dongli                                     1,6
Keyu                                       3,0

Schloss-Schule Kirchberg

Yihao                                       2,4
Linke                                       3,0
Wenxuan                                 2,6
Qimin                                       2,7

Landheim Schondorf

Zhiyue                                     1,8

Schule Schloss Stein

Jiaxing                                     1,7
Shumin                                    2,0
Yuhang                                    2,5
Yingda                                     2,9

Internat Schloss Torgelow

Yushuqi                                   1.2